Zahlentheorie/Gaußsche Zahlen/Bild/Primfaktorlinks/Version 1

Aus Wikiversity
5i 1+5i 2+5i 3+5i 4+5i 5+5i 6+5i 7+5i 8+5i 9+5i
4i 1+4i 2+4i 3+4i 4+4i 5+4i 6+4i 7+4i 8+4i 9+4i
3i 1+3i 2+3i 3+3i 4+3i 5+3i 6+3i 7+3i 8+3i 9+3i
2i 1+2i 2+2i 3+2i 4+2i 5+2i 6+2i 7+2i 8+2i 9+2i
i 1+i 2+i 3+i 4+i 5+i 6+i 7+i 8+i 9+i
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9